REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU ŚWIĘTA Z BMW SIKORA

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE I SPĘDŹ Z NAMI DZIEŃ!

REGULAMIN KONKURSU
Święta z BMW Sikora – weź udział w konkursie i spędź z nami dzień!

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie „Święta z BMW Sikora – weź udział w konkursie i spędź z nami dzień!” (zwanym dalej „Konkursem”).

2. Organizatorem Konkursu jest firma SIKORA-.AC.-Sp. z o.o., ul. Pszczyńska 103, 43-190 Mikołów, NIP 635-175-03-62.

3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie trzyosobowe Jury (Komisja Konkursowa)  wyznaczone przez Organizatora. Jury decydować będzie również̇ o ostatecznym wyniku rywalizacji konkursowej i przyznaniu nagród w oparciu o zasady wskazane w niniejszym Regulaminie.

4. Konkurs prowadzony będzie w okresie od dnia 14.12.2020 r. do dnia 22.12.2020 r. do godz. 23:59.

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 23.12.2020 r.

6. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.

7. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.

§2 ZASADY KONKURSU

1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 4 do 14 roku życia, zwanych dalej Uczestnikami. W związku z możliwością braku posiadania konta przez uczestnika, praca konkursowa powinna zostać zgłoszona poprzez konto rodzica lub opiekuna prawnego, zwanych dalej Opiekunem.
Opiekun lub Uczestnik musi być konsumentem, w rozumieniu prawa, posiadającym adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Opiekun może zgłosić do udziału w konkursie jedną pracę Uczestnika, lub pracę kilku Uczestników, w przypadku gdy jest opiekunem prawnym kilkoro dzieci.

3. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.

4. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Opiekuna zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, będącego administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) i ich udostępnienie Koordynatorowi w celu obsługi technicznej Konkursu.

5. Organizator informuje, iż dane osobowe Opiekuna, uzyskane w trakcie trwania Konkursu, będą przetwarzane wyłącznie w związku z przeprowadzeniem Konkursu, a ich podanie jest niezbędne do udziału w Konkursie.

6. Opiekun ma prawo do wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

§3 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE; ZADANIE KONKURSOWE

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wykonanie zadania konkursowego, które polega na zamieszczeniu pod postem konkursowym zdjęcia lub skanu pracy artystycznej/rysunku/kolażu (technika dowolna), który jest odpowiedzią na zadanie konkursowe.

UWAGA! Zadanie konkursowe: Jak Twoim zdaniem wyglądałby pojazd Świętego Mikołaja, gdyby Mikołaj jeździł BMW?

2. Opiekun lub Uczestnik, w przypadku osób powyżej 13 roku życia, musi posiadać aktywne konto w serwisie Facebook, zarejestrowane na swoje prawdziwe imię i nazwisko. Przystępując do konkursu jednocześnie potwierdza się powyższy zapis oraz akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

3. Zwycięzcami zostaną 3 osoba, które wybierze spośród nadesłanych zgłoszeń Jury. Jury wybierze ich zdaniem najbardziej kreatywne prace.

4. Konkurs prowadzony jest pod adresem: www.facebook.com/bmwsikoramikolow

§ 4 PRAWA AUTORSKIE I PRAWA DO WYKORZYSTANIA WIZERUNKU

1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do zdjęć/skanów ze Zgłoszeń, z dniem wydania nagrody zostają przeniesione na Organizatora przez Uczestnika, bez odrębnego wynagrodzenia, w zakresie nieograniczonego w czasie wykorzystywania na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu; publicznego wykonywania, wystawiania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet), modyfikowania jak i dokonywania opracowania utworu.

2. Wysłanie Zgłoszenia do udziału w Konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na założenia § 4 ust.1.

§ 5 NAGRODY

1.Nagrodą główną w konkursie jest możliwość spędzenia jednego dnia w salonie BMW Sikora – zobaczenie jak wygląda praca doradcy sprzedaży w salonie, na czym polegają obowiązki Product Geniusa, co dzieje się w serwisie. Nagrodami za drugie i trzecie miejsce są upominki z kolekcji BMW Lifestyle.

2. Uczestnikowi, którego praca zyska uznanie Jury, zwanego dalej Laurem, nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

4. W przypadku zrzeczenia się przez Laureata nagrody, nagrodę zdobędzie Uczestnik, który zdobył najwięcej głosów w drugiej kolejności.

5. Data wykonania nagrody głównej ustalana jest wspólnie: pomiędzy Opiekunem prawym zwycięzcy a pracownikiem salonu BMW Sikora – towarzystwo Opiekuna prawnego podczas Dnia w salonie jest obligatoryjne.

§ 6 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Opiekunów lub Uczestników, powyżej 13 roku życia posiadających konto na portalu Facebook.com, jest SIKORA-.AC.-Sp. z o.o., ul. Pszczyńska 103, 43-190 Mikołów, NIP 635-175-03-62.

Dane osobowe Opiekunów lub Uczestników, powyżej 13 roku życia posiadających konto na portalu Facebook.com będą przetwarzane w celu i w zakresie związanym z Konkursem, w tym w celu wyłonienia laureatów, wydania Nagrody ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a także na potrzeby podatkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Opiekuna lub Uczestnika, powyżej 13 roku życia posiadających konto na portalu Facebook.com - art. 6 ust. 1 pkt a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO. Uczestnik ma prawo do wycofania zgody (poprzez przesłania wiadomości na adres wskazany pkt 32 poniżej, przy czym spowoduje to niemożność dalszego uczestnictwa w Konkursie. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi w celu wykonania obowiązków, o których mowa w niniejszym Regulaminie.


3. Administratorem danych osobowych jest Organizator - w przypadku danych przetwarzanych w na potrzeby postępowania reklamacyjnego. Podstawą do przetwarzania danych jest w tym przypadku uzasadniony interes Organizatora (ochrona przed roszczeniami) - art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.


4. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu.


5. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do:
a) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych (prawo dostępu do danych osobowych),
b) żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
d) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora (o ile zostaną spełnione wymogi prawne takiego żądania)
e) przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
f) złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.


32. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej, należy zwrócić się z wnioskiem do Organizatora:

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

-        listownie na adres: SIKORA-.AC.-Sp. z o.o., ul. Pszczyńska 103, 43-190 Mikołów

-        osobiście od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00, sobota od 8:00 do14:00

-        e-mail: iod@bmw-sikora.pl

 

 

Aktualności.

Tytuł projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”

Beneficjent: Dex Premium sp. z o.o.

Dofinansowanie projektu z UE: 83 825,73 zł


Dex Premium Sp. z o.o. w ramach projektu „Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020” otrzymała dotację w wysokości 83 825,73 zł na realizację projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.